Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ"

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "АЗОКМ" 20.02.2013

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ"

(вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, 84500, код за ЄДРПОУ 00195452)

 

повідомляє, що 10 квітня 2013 року відбудуться чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" (далі - «Товариство») за адресою: вул. Перемоги, будинок  № 23 «а», м. Артемівськ,  Донецька обл., приміщення зали на 2-ому поверсі Комунального закладу «Артемівський міський народний дім».

            Початок зборів о 13:00 год.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах буде проводитись Реєстраційною комісією у день проведення Загальних зборів акціонерів (10 квітня 2013р.)  з 09:00 год. до 12:00 год. за адресою:  вул. Перемоги , будинок № 23 «а», м. Артемівськ,  Донецька обл.,  Комунальний заклад «Артемівський міський народний дім».

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,  визначена станом  на 24 годину 04 квітня 2013 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Для реєстрації та участі у чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на зборах, оформлений відповідно до чинного законодавства (довіреність), та документ, що посвідчує особу. Довіреність має бути посвідчена нотаріусом, депозитарієм, зберігачем,  іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи  в іншому встановленому законодавством порядку.

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ:

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ)

1. Обрання (переобрання) Голови та Секретаря  Загальних зборів.

2. Обрання (переобрання) членів Лічильної комісії.

3. Затвердження Регламенту Загальних зборів та способу фіксування процесу Загальних зборів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Звіт про корпоративне управління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Звіту про корпоративне управління.

5. Звіт Правління Товариства за 2012рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

6. Річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс ПАТ «АЗОКМ» за 2012 рік згідно положень національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2012 рік.

7. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства за 2012рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2012 рік.

8. Затвердження фінансових звітів до випуску (опублікування) та про внесення змін до них після випуску.

9. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік. Затвердження  порядку  розподілу прибутку (дивідендів, покриття  збитків) Товариства за підсумками роботи за 2012 рік з врахуванням вимог чинного законодавства.

10. Визначення основних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства. Затвердження річного бюджету  Товариства на 2013 рік.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства;  Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про інформаційну політику Товариства; Кодексу корпоративного управління Товариства.

13. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

14. Про переведення депозитарного обслуговування випуску цінних паперів Товариства в ПАТ «Національний депозитарій України».

15. Затвердження змін до Кредитних договорів та договорів у забезпечення зобов’язань за ними.

16. Про укладення з членом Наглядової ради трудового контракту (договору) та обрання особи, уповноваженої на підписання трудового контракту (договору).

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства  можуть бути внесені кожним акціонером  не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень.

Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та /або класу належних акціонеру акцій;   змісту пропозиції до питання  чи проекту рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що  належать кандидату.

З  документами, що стосуються чергових Загальних зборів і є необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова № 42, м. Артемівськ, Донецька область, кімната № 31) у робочі дні з 09:00 год. до 17:00 год. (перерва з 12:00 до 13:00), а у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення  (вул. Перемоги, будинок № 23 «а», м. Артемівськ Донецької області, приміщення зали на 2-ому поверсі Комунального закладу «Артемівський міський народний дім») з 09:00 год.

 Довідки за телефонами: (0627) 44-98-09, (0627) 48-50-43 та за місцем знаходження Товариства (вул. Кірова №42, м. Артемівськ, Донецька область, кімната 31).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

738790

639277

Основні засоби 

319427

293877

Довгострокові фінансові інвестиції 

18340

16447

Запаси 

71414

86526

Сумарна дебіторська заборгованість 

242569

124525

Грошові кошти та їх еквіваленти 

13373

52137

Нерозподілений прибуток 

-101367

-111715

Власний капітал 

253927

238527

Статутний капітал 

169500

169500

Довгострокові зобов'язання 

145593

148036

Поточні зобов'язання 

324612

239620

Чистий прибуток (збиток) 

10348

32139

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

678000000

678000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2005

2009

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

Голова Правління  ПАТ «АЗОКМ»                                                          І.В.Шутов                                                    


Возврат к списку